Osamaksukaupan sopimusehdot

1 Kauppa- ja rahoitusehdot
Sopimukseen sovelletaan kuluttajakaupassa kuluttajasuojalain (38/78) 7. luvun säännöksiä ja muussa kaupassa osamaksukauppalain (91/66)
säännöksiä. Osamaksusopimuksesta käytetään jäljempänä nimitystä “sopimus”. Mitä jäljempänä sanotaan ostajasta, sovelletaan kaikkiin ostajiin, kun taas mitä jäljempänä sanotaan kuluttajaostajasta, sovelletaan vain kun ostaja on kuluttaja. Kaupan kohteesta käytetään jäljempänä nimitystä “ajoneuvo”. Myyjästä ja mikäli sopimus on siirretty, myyjän siirronsaajasta, käytetään jäljempänä nimitystä “luotonantaja” ellei asiayhteys toisin edellytä.

2 Sopimuksen panttaus ja siirto
Myyjällä on oikeus pantata ja siirtää tämä sopimus oikeuksineen, mukaan lukien ajoneuvon omistusoikeus kolmannelle osapuolelle, kuten esimerkiksi rahoitusyhtiölle, jolla on oikeus siirtää sopimus oikeuksineen edelleen. Sopimussiirrosta pitää ilmoittaa ostajalle. Jos myyjä on siirtänyt sopimuksen, ostajan pitää maksaa sopimuksen mukaiset maksut siirtoilmoituksen jälkeen siirronsaajalle. Mikäli sopimus on siirretty, myyjällä tai muulla siirtäjällä ei ole enää ajoneuvon takaisinotto-oikeutta tai muuta oikeutta määrätä sopimuksesta. Ostaja ei saa luovuttaa osamaksulla ostettua ajoneuvoa ilman luotonantajan kirjallista suostumusta niin kauan kuin ostajalla on tähän sopimukseen perustuvia maksuvelvoitteita. Luovutusrajoitus estää myös ajoneuvon luovuttamisen vaihtoajoneuvoksi. Ostaja ei saa siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle muutoin kuin luotonantajan kirjallisella suostumuksella ja asettamilla ehdoilla. Luotonantajalla on oikeus periä siirrosta hinnastonsa mukainen kohtuullinen palkkio.

3 Omistusoikeus
Luotonantaja pidättää omistusoikeuden myytyyn ajoneuvoon kaikkine lisävarusteineen, kunnes ajoneuvon kauppahinta ja autovero, korko rahoitettavalle osalle ja kaikki rahoitukseen liittyvät maksut ja palkkiot on täysin maksettu ja ostajan muutkin ajoneuvoa koskevat maksuvelvoitteet, kuten liikennevakuutus- ja rekisteröintimaksut sekä korjauksista, varaosista, lisälaitteista ja tarvikkeista johtuvat maksut on kokonaisuudessaan maksettu. Omistuksenpidätysehto koskee myös varusteita ja lisälaitteita, jotka kauppaan kuuluvina ilman eri veloitusta toimitetaan myydyn ajoneuvon täydennykseksi, muuttamiseksi tai korjaamiseksi. Käteisellä maksettavaksi sovittua kauppahinnan osaa ei kuitata maksetuksi tämän sopimuksen allekirjoittamisella, vaan maksusta laaditaan erillinen kuitti. Ostaja vastaa pysäköintivirhemaksujen, ajoneuvoveron sekä muiden vastaavien verojen ja maksujen suorittamisesta sen jälkeen, kun ajoneuvo on hänelle luovutettu. Ostaja ei saa ilman luotonantajan kirjallista suostumusta myydä tai vuokrata ajoneuvoa taikka viedä sitä Suomen rajojen ulkopuolelle. Ostaja ei saa muutoinkaan luovuttaa ajoneuvoa edelleen ilman luotonantajan kirjallista suostumusta muutoin kuin tilapäisesti. Ostajan on ilmoitettava välittömästi luotonantajalle, jos ajoneuvoa uhkaa ulosmittaus, takavarikko, elinkeinonharjoittajan myyntioikeuslain (688/88) nojalla tapahtuva myynti tai muu luotonantajan oikeutta loukkaava toimenpide tai ostajaa itseään uhkaa konkurssi, yrityssaneeraus tai velkajärjestely taikka muu hänen maksukykyynsä olennaisesti vaikuttava toimenpide. Ostajan on estettävä mainittujen toimenpiteiden ja järjestelyjen vaikutukset ajoneuvoon esittämällä tämä sopimus todisteena luotonantajan omistuksenpidätysehdosta.

4 Korko, palkkiot ja nostot
Luoton korko on kiinteä. Luoton nosto: luotto maksetaan automyyjälle ostajan autokaupan rahoittamiseksi. Luotosta ei sallita käteisnostoja. Luotonantajalla on oikeus periä ostajan pyynnöstä tehtävän sopimukseen liittyvän muutoksen tai palvelun johdosta muita maksuja ja palkkioita luotonantajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Jos sopimus oikeuksineen siirtyy kolmannelle osapuolelle, kolmannella osapuolella on oikeus periä ostajan pyynnöstä tehtävän sopimukseen liittyvän muutoksen tai palvelun johdosta muita maksuja ja palkkioita kolmannen osapuolen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Luotonantajan tai kolmannen osapuolen pitää ilmoittaa hinnastomuutoksesta kuluttajaostajalle pysyvällä tavalla ennen muutoksen voimaantuloa.

5 Ajoneuvon huolto ja kunnossapito
Ostaja sitoutuu pitämään ajoneuvon kunnossa sekä huoltamaan ja korjaaman sitä valmistajan ja myyjän antamien huolto- ja käyttöohjeiden sekä takuuehtojen mukaisesti. Ostaja ei saa muuttaa ajoneuvona rakenteellisesti tai sen verotukselliseen asemaan vaikuttavalla tavalla. Ostaja vastaa tekemistään muutoksista aiheutuneista kustannuksista. Luotonantajalla on oikeus tarkastaa ajoneuvo, mikäli se voidaan toteuttaa aiheuttamatta ostajalle kohtuutonta haittaa. Ajoneuvolla ei saa osallistua muihin kuin liikenneturvallisuus-, taloudellisuus- tai vastaaviin kilpailuihin ja koulutuksiin.

6 Vakuutukset
Liikennevakuutuksen on oltava voimassa: Mikäli ostaja laiminlyö liikennevakuuttamisvelvollisuutensa tai irtisanoo liikennevakuutuksen vastoin sopimuksen ehtoja, luotonantajalla on oikeus hakea takaisinottoa ja tilitystä jäljempänä 10b -kohdassa tarkoitetulla tavalla. Vakuutusyhtiöllä on oikeus ilmoittaa luotonantajalle, jos ostaja on irtisanonut tämän sopimuksen ehtojen mukaisen liikennevakuutuksen ennen kuin ajoneuvon omistusoikeus on siirtynyt ostajalle tai jos vakuutusyhtiö on samana aikana irtisanonut liikennevakuutuksen ostajan maksulaiminlyöntien johdosta. Vahinkotapahtuman sattuessa ostajan pitää tehdä vakuutusehdoissa edellytetyt ilmoitukset vakuutusyhtiölle. Luotonantajalla on ostajan sijasta oikeus vahingon sattuessa nostaa ajoneuvoa koskeva vakuutus- tai vahingonkorvaus, ja sillä kuitata kaikki tähän sopimukseen perustuvat saatavansa ostajalta.

7 Rekisteröinti
Ajoneuvon omistajaksi ajoneuvorekisteriin merkitään luotonantaja, ellei luotonantaja ole toisin määrännyt. Haltijaksi liikenneasioiden rekisteriin merkitään ostaja. Luotonantajalla on oikeus tehdä tarvittaessa muutoksia ajoneuvon rekisteröintitietoihin ja veloittaa ostajaa tästä palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Ellei toisin sovita, ostaja tekee omistusoikeuden siirtymistä koskevan ilmoituksen liikenneasioiden rekisteriin sen jälkeen, kun omistusoikeus on siirtynyt hänelle. Mikäli ostaja ei tee omistusoikeuden siirtymistä koskevaa ilmoitusta liikenneasioiden rekisteriin sen jälkeen, kun omistusoikeus on siirtynyt hänelle, on luotonantajalla oikeus tehdä omistusoikeusmuutos sekä veloittaa ostajaa palvelusta voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

8 Kuluttajaostajan oikeus peruuttaa sopimuksen mukainen luotto ja liitännäissopimuksen raukeaminen
Kuluttajaostajalla on oikeus peruuttaa sopimuksen mukainen luotto ilmoittamalla siitä luotonantajalle pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona ostaja on saanut kuluttajasuojalain 7 luvun 17 § mukaiset tiedot sisältävän kappaleen sopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti. Peruuttamisilmoituksen tulee olla yksilöity ja sisältää ainakin ostajan nimi, henkilötunnus ja ajoneuvon tunnistetiedot sekä ostajan allekirjoitus. Peruuttaessaan sopimuksen kuluttajaostaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luoton koron ajalta, jona luotto on ollut hänen käytettävissään. Jos luotonantaja on maksanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä tällaisia maksuja peruuttamistapauksessa palauteta, luotonantajallon oikeus saada korvaus kuluttajaostajalta myös tällaisista maksuista. Kuluttajaostajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä maksettava luotonantajalle tämän sopimuksen mukainen velkaosuus käteishinnasta sekä suoritettava edellä mainitut korvaukset uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa. Sopimuksen mukaisen luoton peruuttaminen ei vapauta kuluttajaostajaa ajoneuvon koskevan kauppasopimuksen mukaisista velvoitteista. Kuluttajaostajan peruuttaessa luottosopimuksen peruuntuvat myös luottosopimukseen liittyvät muut luotonantajan tai luotonantajan yhteistyökumppanin tarjoamat liitännäissopimukset. Jos kuluttajaostaja haluaa pitää liitännäissopimuksen voimassa sopimuksen mukaisen luoton peruuttamisesta huolimatta, hänen on ilmoitettava tästä luotonantajalle pysyvällä tavalla 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä.

9 Ennenaikainen maksu, maksuohjelman muutos ja lyhennystaulukko
Ostaja saa halutessaan maksaa koko luoton ennakolta luotonantajalle. Kuluttajaostajalla on lisäksi oikeus maksaa osa luotosta ennakolta luotonantajalle. Tällöin kuluttajaostajan on kuitenkin etukäteen ilmoitettava luotonantajalle pysyvällä tavalla halustaan tehdä sovitusta maksusuunnitelmasta poikkeava ylimääräinen lyhennys, muutoin luotonantaja kohdistaa sopimuksen mukaisen maksuerän ylittävän määrän luotonantajan etukäteen kuluttajaostajalle pysyvällä tavalla ilmoittamalla tavalla. Luotonantajan saatava lasketaan kuluttajakaupassa kuluttajasuojalain 7 luvun 27 §:ssä ja muussa osamaksukaupassa osamaksukauppalain 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Luotonantaja saa periä kuluttajaostajalta korvauksen luoton tai sen osan ennenaikaisesta maksamisesta silloin, kun luotto on sovittu kiinteäkorkoiseksi ja luottoa on maksettu takaisin ennenaikaisesti viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana yli 10 000 €. Korvauksen määrä on enintään yksi (1) prosentti takaisinmaksetun luoton määrästä tai, jos ennenaikaisen takaisinmaksun hetkellä sopimuksen päättymiseen on vähemmän kuin vuosi, puoli (1/2) prosenttia takaisinmaksetun luoton määrästä. Korvaus erääntyy maksettavaksi luoton maksun yhteydessä. Ostaja ja luotonantaja voivat sopia maksuohjelman tai muun sopimusehdon muuttamisesta sopimuskauden aikana. Luotonantajalla on oikeus periä tehdystä muutoksesta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukainen kohtuullinen palkkio. Kuluttajaostajalla on oikeus valita ilmoittamalla luotonantajalle pysyvällä tavalla, mitä useammista saman luotonantajan saatavista hänen suorituksellaan lyhennetään. Kuluttajaostajalla on oikeus saada pyynnöstä maksutta lyhennystaulukko, milloin tahansa sopimussuhteen kestäessä.

10 Maksun laiminlyönnin ja ostajan muun sopimusrikkomuksen seuraamukset
Mikäli ostaja laiminlyö sopimuksen mukaisen maksu- tai muun velvoitteensa, saattaa luotonantajalle syntyä oikeus rekisteröidä maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin, oikeus ottaa ajoneuvo takaisin tilityksen toimittamista varten ja oikeus periä viivästyskorkoa sekä perintäkulut. Luotonantaja antaa ostajalle maksuviivästystilanteissa tietoa ja neuvoja maksuvaikeuksien syntymisen ja syvenemisen estämiseksi ja maksukyvyttömyystilanteiden hoitamiseksi.

10a Viivästyskorko ja perintäkulut
Viivästyskorko erääntyneistä ja maksamattomista osamaksueristä ja muista saatavista määräytyy korkolain (633/82) mukaisesti. Viivästyskorko on vähintään yhtä suuri kuin luotolle ennen erääntymistä maksettava korko enintään 180 vuorokauden ajan koko luoton erääntymisestä lukien ja joka tapauksessa enintään luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen viivästyskoron suuruus on viitekorko lisättynä seitsemällä (7) prosenttiyksiköllä. Muussa kuin kuluttajakaupassa viivästyskoron määrästä voidaan myös sopia toisin. Ostaja on lisäksi velvollinen maksamaan kohtuulliset perintäkulut saatavien perinnästä annetun lain (513/99) mukaisesti.

10b Luoton erääntyminen, takaisinotto ja tilitys
Koko ostajan jäljellä oleva luotto korkoineen ja rahoitukseen liittyvine muine maksuvelvoitteineen erääntyy maksettavaksi ja luotonantaja on oikeutettu vaatimaan ajoneuvon luovuttamista takaisin tilityksen toimittamista varten, jos ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa ja maksamaton maksuerä on ollut erääntyneenä kuluttajakaupassa vähintään kuukauden ja muussa kaupassa neljätoista (14) päivää eräpäivästä lukien ja on edelleen suorittamatta, ja kysymyksessä on erä, joka on vähintään yksi kymmenenosa (1/10) luottohinnasta, tai erä, joka on yhdessä aikaisemmin erääntyneen tai erääntyneiden, maksamatta olevien erien kanssa vähintään viisi (5) prosenttia luottohinnasta, tai koko jäännössaatava

Luotonantajalla on oikeus saattaa edellä määrätty toimenpide viivästyneen maksun määrästä riippumatta voimaan, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi (6) kuukautta ja se on olennaisessa määrin edelleen suorittamatta. Luotonantajalla ei ole kuitenkaan oikeutta saattaa voimaan edellä mainittua toimenpidettä, jos maksun viivästymisen johtuu kuluttajaostajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta ostajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Liikennevakuutuksen on oltava voimassa: Luotonantajalla on oikeus ajoneuvon takaisinottamiseen ja tilityksen toimittamiseen myös silloin, kun ostaja on jättänyt ottamatta tai irtisanonut liikennevakuutuksen taikka jos vakuutusyhtiö on irtisanonut liikennevakuutuksen ostajan maksulaiminlyöntien johdosta. Luotonantajalla on sama oikeus, jos ostaja muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai aloittaa toimenpiteet, jotka johtaisivat ajoneuvon hävittämiseen, turmelemiseen, ajoneuvon katoamiseen tai sen arvon alenemiseen kulumisen, pilaantumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Erääntyminen tulee voimaan erääntymisilmoituksessa ilmoitettuna ajankohtana. Kuluttajakaupassa erääntyminen tulee kuitenkin voimaan aikaisintaan neljän (4) viikon tai, jos kuluttajaostajalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty kuluttajaostajalle. Jos ostaja maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen ennen erääntymistä, erääntyminen raukeaa. Luotonantajan pitää viivästynyttä maksua tai muuta sopimusrikkomusta koskevissa muistutuskirjeissä ja erääntymisilmoituksessa muistuttaa ostajaa ajoneuvon luovutusta koskevista rajoituksista (sopimuksen 2 ja 3 kohdat). Tilitys toimitetaan kuluttajakaupassa kuluttajasuojalain 7 luvussa 36 §:ssä ja muussa kaupassa osamaksukauppalaissa tarkoitetulla tavalla. Jos luotonantaja ja ostaja eivät pääse sopimukseen tilityksessä, luotonantajan pitää viivytyksettä pyytää virka-apua ajoneuvon takaisinottamiseksi ja tilityksen suorittamiseksi ostajan kotipaikan tai ajoneuvon sijaintipaikan ulosottomieheltä. Tällöin ulosottomies laskee luotonantajan saatavan ja määrää ajoneuvon takaisinottoarvon. Ulosottomiehen päätöksestä voidaan valittaa ulosottokaaressa (705/07) säädetyllä tavalla.

10c Maksuhäiriömerkintä
Maksun laiminlyönti saadaan ilmoittaa rekisteröitäväksi Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin tai muuhun vastaavaan rekisteriin luottotietolaissa (527/07) tarkoitetulla tavalla sen jälkeen, kun maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä, jolleivat luotonantaja ja ostaja ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta. Luotonantajan on lähetettävä ostajalle vähintään 21 päivää ennen tietojen luovuttamista kirjallinen maksukehotus, jossa muistutetaan maksuhäiriötietojen ilmoittamisesta ja merkitsemisestä luottotietorekisteriin. Maksuhäiriömerkintä saattaa vaikeuttaa tulevaa luotonsaantia.

10d Luotonantajan tarkastusoikeus
Mikäli ostaja edellä kohdassa 10 b tarkoitetulla tavalla laiminlyö maksuvelvoitteensa siten, että maksu on kuluttajakaupassa viivästynyt vähintään kuukauden tai muussa kaupassa 14 vuorokauden ajan ja viivästynyt määrä on vähintään kymmenen prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä taikka käsittää luotonantajan koko jäännössaatavan, on luotonantajalla oikeus tarkastaa ajoneuvo ja se, että ajoneuvo on edelleen ostajan hallinnassa. Vastaava oikeus luotonantajalla on viivästyneestä määrästä riippumatta silloin, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja on olennaisissa määrin suorittamatta. Luotonantajalla on oikeus ajoneuvon ja sen hallinnan tarkastamiseen myös silloin, jos ostaja syyllistyy muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen (esimerkiksi liikennevakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti) tai jos luotonantajalla muutoin on aihetta epäillä, että ostaja on luovuttanut ajoneuvon edelleen ilman luotonantajan suostumusta tai muutoin käyttää ajoneuvoa tämän sopimuksen vastaisella tai muuten ajoneuvon arvon olennaisesti vaarantavalla tavalla.Luotonantajan pyytäessä tarkastusta edellä tarkoitetuissa tilanteissa, on ostaja velvollinen esittämään ajoneuvon luotonantajan edustajalle. Ajoneuvon tarkastus on järjestettävä ostajan koti- tai muulla oleskelupaikkakunnalla Suomessa kohtuullisessa ajassa luotonantajan pyynnöstä. Luotonantajan tarkastusoikeus tai sen käyttäminen ei vähennä luotonantajan muita tässä kohdassa 10 todettuja oikeuksia ostajan maksuviivästystilanteessa.

11 Ostajan yhteystiedot ja luottotiedot
Luotonantajalla on oikeus tarkastaa ostajan henkilö- tai yhteystiedot sekä hankkia tarpeelliset luottotiedot luottotietolaissa (527/07) tarkoitetulla tavalla ja tunnistaa ostaja luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa (444/2017) tarkoitetulla tavalla. Ostajan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahoittamisen ja edellä mainitulla rikoksella saadun omaisuuden tai rikoshyödyn tutkintaan saattamista varten. Poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä pidetään edellä mainitun lain 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua henkilöä, joka toimii tai on viimeisen vuoden aikana toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä taikka tällaisen henkilön perheenjäsentä tai yhtiökumppania.

12 Myyjän ja luotonantajan vastuu virhetilanteessa
Ostajan tulee tehdä virheilmoitus myyjälle tai tilaus- ja kauppasopimusehdoissa mainitulle muulle vastuutaholle. Kuluttajaostajalla on Kuluttajasuojalain 7 luvun 39 §:ssä tarkoitettu oikeus vaatia myyjän sopimusrikkomuksen johdosta hyvitystä myös luotonantajalta, jolle sopimus on siirretty. Luotonantajia ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan kuluttajaostajalle enempää kuin on saanut tältä maksuina. Kuluttajaostajalla on asiasta luotonantajalle ilmoitettuaan oikeus pidättäytyä sovittujen maksuerien maksamisesta virhettä vastaavalla määrällä. Kuluttajaostaja vastaa perusteettomasta maksusta pidättäytymisestä aiheutuneista viivästys- ja muista seuraamuksista.

13 Erimielisyyksien ratkaisu
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajaostaja voi saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ja voi jättää asian käsittelemättä, mikäli kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava ostajan asuinpaikan käräjäoikeudessa, ellei ostaja halua nostaa kannetta luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Muissa kuin kuluttajakaupoissa kanne voidaan nostaa myös Helsingin käräjäoikeudessa. Jos ostajalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, kanne pitää nostaa Helsingin käräjäoikeudessa.

14 Valvontaviranomainen
Kuluttajasuojalain 7 luvun säännöksien noudattamista valvovat aluehallintovirastot, kuluttaja-asiamies sekä kilpailu- ja kuluttajavirasto.
 

Mogon autolaina on autovakuudellinen kiinteäkorkoinen kuukausilyhenteinen luotto, josta ei sallita käteisnostoja. Takaisinmaksuaika on 12 kk - 96 kk, laina on € 3 000 - € 25 000, lainanhoitokulu on € 14 per kk, korko 14 % tai 25 % ja todellinen vuosikorko (APR) on 16,05 % - 40,71 % riippuen takaisinmaksuajasta, lainamäärästä ja korosta. Esimerkki luoton takaisinmaksusta: Todellinen vuosikorko (APR) € 8 000 luotolle 18,39 %. Laskelmassa on huomioitu 96 kk takaisinmaksuaika, € 152,97 takaisinmaksuerä per kk, lainanhoitokulu € 14 per kk ja 14 % korko. Lainan ja lainakustannusten yhteismäärä on € 14 685,54. Esimerkki luoton takaisinmaksusta: Todellinen vuosikorko (APR) € 3 000 luotolle 26,68 %. Laskelmassa on huomioitu 12 kk takaisinmaksuaika, € 283,36 takaisinmaksuerä per kk, lainanhoitokulu € 14 per kk ja 25 % korko. Lainan ja lainakustannusten yhteismäärä on € 3 400,34.

28-03-2023 14:22:38
sales